Gõ tiếng việt online

Bộ gõ sử dụng cách bỏ dấu kiểu cũ

Cách đánh tiếng việt có dấu

Kiểu sắc huyền hỏi ngã nặng móc trăng đ xóa dấu
TELEX s f r x j aa, oo, ee ow aw dd z
VIQR ' ` ? ~ . ^ * ( dd -
VNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Kiểu TELEX VIQR VNI
sắc s ' 1
huyền f ` 2
hỏi r ? 3
ngã x ~ 4
nặng j . 5
aa, oo, ee ^ 6
móc ow * 7
trăng aw ( 8
đ dd dd 9
xóa dấu z - 0

Ví dụ đánh tiếng việt

TELEX Tienges Vietej
VNI Tieng61 Viet65
VIQR Tieng^' Viet^.